Walory przyrodnicze - flora i fauna

Gmina Werbkowice jest położona w Kotlinie Hrubieszowskiej. Występują tu przeważnie gleby typu czarnoziemów. Należą one do najbardziej urodzajnych gleb w Polsce. Ocieplenie się klimatu miało duży wpływ na rozwój roślinności. Gatunki zimnolubne zostały wyparte przez ciepłolubne, pojawiła się roślinność kontynentalna. Na terenie gminy Werbkowice znajdują się obszary włączone do programu Natura 2000. Pierwszy z nich to Ostoja Adelina, jest to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, położony w dolinie Górnej Siniochy, w sąsiedztwie doliny Huczwy, która jest dopływem Bugu. Ostoja obejmuje łąki przyleśne w dolinach dopływu Huczwy, kompleksy śródleśne oraz 2 kompleksy leśne. Możemy tu zaobserwować licznie występujący gatunek staroduba łąkowego, różankę, kumaka nizinnego oraz liczne gatunki chronione, które rzadko występują w innych miejscach. Kolejnym obszarem jest Ostoja Tyszowiecka, zasięgiem swym obejmuje całą dolinę rzeki Siniochy oraz środkowy odcinek doliny Huczwy. Krajobraz jest to bardzo zróżnicowany. Występują zarówno torfowiska, piaski porośnięte borem sosnowym, lasy grądowe, tereny podmokłe porośnięte trawami turzycowymi, czy 2 kompleksy stawów rybnych. Na obszarze tym możemy zaobserwować występowanie 27 gatunków ptaków, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Łącznie występuje 148 gatunków ptaków, w tym 119 lęgowych. Obserwujemy występowanie populacji rybitwy białowąsej, dzięcioła białoszyjego, dubelta, podróżniczka, zielonkę, kokoszkę, muchołówkę białoszyją . Z pośród zwierząt występuje tu suseł perełkowy. Stwierdzono też występowanie kilku gatunków owadów z Czerwonej Księgi. Na terenie ostoi występuje również przynajmniej 8 gatunków roślin zarejestrowanych w Czerwonej Księdze oraz 4 gatunki z listy roślin chronionych. Wobec powyższego widzimy iż tereny gminy Werbkowice posiadają niezwykłe walory przyrodnicze, co powinno sprzyjać rozwojowi tyrystyki.